Strona Główna

Drukuj

Sprawozdanie z walnego 2015r

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W WÓJCINIE ZA 2014r

 

            Minął kolejny rok działalności Ochotniczej  Straży Pożarnej w Wójcinie. Jednostka działa, jako stowarzyszenie na podstawie statutu. Posiada swój NIP, REGON, oraz konto bankowe, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi.

Jest jednostką typu S.   Obecnie jednostka liczy 65 członków czynnych,    6 członków honorowych oraz 41 członków wspierających. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 39. Jednostka posiada średni samochód pożarniczy  z wyposażeniem marki MERCEDES BENZ Za gospodarkę paliwem w jednostce odpowiada Grzegorz Gołębiowski, który jest kierowcą OSP Wójcin od 2005 roku.

 

W minionym roku odszedł od nas Bolesław Kasik  członek wspierający. Uczcijmy minutą ciszy jego pamięć 

W roku 2014 Zarząd OSP odbył 12 protokołowanych  posiedzeń,  na których omawiane były poszczególne sprawy a mianowicie:

-         organizacja  kampanii sprawozdawczej za rok 2013,

-         wytypowano druhów na kursy szkoleniowe strażaków

-         omawiano uczestnictwo w zawodach  tenisa stołowego

-         omówiono realizację zawodów sportowo pożarniczych seniorów 45+

-   organizacja Dnia Strażaka  

-  zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania

-  pomoc druhnom w organizacji i przeprowadzeniu kursów I pomocy medycznej

-  typowanie druhów do odznaczeń resortowych oraz wysługę lat

 

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcin brali udział w 5 posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach.

 

W ubiegłym roku Jednostka OSP pozyskała sprzęt ,  umundurowanie i środki ochrony osobistej strażaka na kwotę 18 372 zł. W tym dotacja z Funduszu  Ubezpieczenia Składkowego Rolników w Warszawie wyniosła 8 944zł, dotacja MSW w kwocie 7220 zł oraz środki własne jednostki w kwocie 2208zł. Zakupiono umundurowanie bojowe szt. 6, buty strażackie sznurowane 6 par, kominiarki szt. 6, rękawice 6 par,   10 pasów bojowych,  koszulki z nadrukiem OSP szt. 5,  2 mundury wyjściowe + koszule krawaty i czapki dla młodzieży oraz 2 mundury koszarowe, stroje sportowe i dresy dal zawodników drużyny sportowej tenisa stołowego. Ponadto jednostka zakupiła drukarkę za kwotę 375 zł,

Nasza działalność została doceniona przez byłego druha, mieszkańca Wójcina Zenona Mendla, który przekazał na rzecz OSP  deskę ortopedyczną, podbierak do rannych z większymi urazami, krzesło transportowe oraz nosze do szkoleń. Druhowi składamy serdeczne podziękowania.

W roku 2014 dużym przedsięwzięciem było odnowienie parkietu w Centrum Kultury Wsi. Jednostka w ramach środków własnych zakupiła lakier  za kwotę 6202 zł natomiast gmina Łubnice pokryła koszty cyklinowania i malowania w kwocie 6 000zł.

            Ważnym elementem działalności straży jest wyszkolenie druhów. W ubiegłym roku  10 członków OSP Wójcin brało udział w szkoleniach  w tym:

-kursie podstawowym strażaków – 4 osoby

- w kursie ratownictwa technicznego – 2 osoby

- w kursie dowódców – 2 osoby

- w kursie kwalifikowanej I pomocy z tytułem ratownika – 2 osoby

Jednostka wyjeżdżała do akcji 5 razy w tym jeden pożar, 2 zagrożenia miejscowe oraz 2 razy w ćwiczeniach ewakuacji szkoły.

Za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach druhowie w 2014r otrzymali ekwiwalent  w wysokości 687 zł, który  dobrowolnie przekazali na rzecz jednostki.

Z ostatnich trzech lat z ekwiwalentu uzbierała się suma 2 860zł.

Na uznanie zasługuje przedsięwzięcie druhen OSP Wójcin, które w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „ Grant na lepszy start” przeprowadziły kurs I pomocy dla mieszkańców gminy Łubnice. Projekt realizowany był od września do połowy grudnia. W projekcie uczestniczyło ok. 50 osób. W ramach projektu druhny pozyskały kwotę 5 tys. zł za którą zakupiły min. deskę ortopedyczną do szkoleń, materiały biurowe, laminarkę do laminowania dokumentów, a po zakończeniu projektu pozyskany sprzęt przekazały na własność OSP. Na koniec druhny zorganizowały część widowiskową a w niej  prezentacje umiejętności przeszkolonych kursantów, konkurs praktyczny uczestników kursu oraz profesjonalny pokaz PSP. W realizacji projektu brały udział druhny: Magda Biegańska, Jagoda Jagiełła, Gabrysia Zimoch, Dominika Dudek, Kasia Herbeć,  druh Michał Wydmuch oraz dwie sympatyczki OSP, które służyły wiedzą księgową i merytoryczną są to koleżanki Maria Gwizdek i Edyta Piekielna. Jednostka OSP udzieliła grupie tylko osobowości prawnej. Nie można pominąć, że projekt został zrealizowany przy współpracy z Zespołem Szkół w Wójcinie oraz Stowarzyszeniem Gospodyń w Wójcinie i naszym gospodarzem Andrzejem Cirkoszem. Widać z tego, że chcieć to móc.

 Ponadto w ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży jednostka OSP Wójcin dwukrotnie wsparła organizacyjnie próbne ewakuacje, jakie zostały przeprowadzone w Zespole Szkół w Wójcinie, a druhowie Magda Biegańska i Michał Wydmuch po ewakuacji zaprezentowali pokaz szkoleniowy udzielania pierwszej pomocy.

W styczniu ubiegłego roku członkowie OSP wsparli wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W okresie wielkanocnym jednostka OSP Wójcin podtrzymując przyjętą tradycję chodziła po dyngusie zbierając datki na rzecz OSP.  Z dyngusu uzbierano kwotę 6 005 zł.  którą przeznaczyliśmy na działalność statutową jednostki.

Jednostka pozyskała także dochód z akcji 1 %  na kwotę 45, 65 zł.

Jednostka wspierała Stowarzyszenie Gospodyń  „Wójcin nad Prosną”  przy organizacji  rajdu rowerowego.    

Nasi druhowie  brali  udział w zawodach sportowo pożarniczych seniorów 45+ oraz w

gminnych rozgrywkach  tenisa stołowego  w Łubnicach.

Członkowie MDP OSP Wójcin brali udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym, który odbył się  w Kolonii Dzietrzkowice.

Dla członków MDP udało się zorganizować wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa                   w Mysłowicach. W wycieczce udział wzięło. 42 osoby. Gmina Łubnice zapewniła transport a jednostka zapłaciła za bilety wstępu a samorząd szkolny ufundował słodkości.

Jednostka zorganizowała Dzień Strażaka w Wójcinie  a także Dzień Kobiet dla naszych druhen. Ponadto delegaci  uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości, w obchodach 15 lecia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, który odbył się w Kolonii Dzietrzkowice, oraz w powiatowo- gminnym spotkaniu opłatkowym w Dzietrzkowicach.  Jednostka OSP Wójcin uczestniczyła  także w  uroczystościach kościelnych.

Nie udało się natomiast przeprowadzić zawodów w strzelectwie sportowym z braku zainteresowania innych jednostek OSP.

 Jednostka  prenumeruje czasopisma „STRAŻAK w ilości jednego egzemplarza.

 

Działalność naszej jednostki nie pozostawiłaby po sobie żadnego śladu dla potomnych, gdyby nie dobrowolne zaangażowanie  koleżanki Doroty Dudek, która poświęciła wiele czasu na zebranie wiadomości, fotografii z działalności jednostki od 1997 roku i spisanie tego w kronice. Kronika w przepięknej oprawie graficznej jest do wglądu zebranych. Za włożony trud i pracę serdecznie dziękujemy.

 

 

W imieniu Zarządu jednostki OSP w Wójcinie  składam serdeczne podziękowania  wszystkim członkom  jednostki  za zaangażowanie w organizację  imprez, rozgrywek czy zawodów a także za udział członków OSP w kursach szkoleniowych,  które                        w znaczny sposób podwyższają zdolność bojową i mobilność naszej jednostki.  Podziękowania składam Wójtowi Gminy Łubnice Panu Henrykowi Cioskowi za otrzymane wsparcie i środki finansowe na odnowienie parkietu w CKW oraz sekretarzowi za pomoc w negocjacjach cenowych z wykonawcą. Podziękowania składam  także na ręce Bożeny Mączki Prezesowi Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Wójcin nad Prosną” za pomoc kulinarną i współpracę  w organizacji imprez, za  współprace Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wójcinie Sławomirowi Smolnikowi, Zarządowi LKS ZRYW Wójcin oraz Jerzemu Śmiałkowi Prezesowi Klubu  Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie.

Wszystkim dziękuję za uwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie w 2013 roku brała udział w 12 akcjach ratowniczych w tym 2  razy  w pożarach, w których udział wzięło 12 druhów, jeden raz wyjeżdżała do wypadku drogowego  oraz  7 razy uczestniczyła  w miejscowych zdarzeniach: w tym  6 razy  do pompowań wody z podtopień,  jeden raz uczestniczyła w zadaniach gospodarczych zleconych przez Urząd Gminy. OSP Wójcin uczestniczyła także  2 razy w ćwiczeniach szkoleniowych organizowanych przez KP PSP Wieruszów.

W roku 2013 członkowie naszej jednostki  brali udział w   następujących  szkoleniach:

- w szkoleniu  podstawowym   -   udział wzięły 3 osoby

-  w komorze dymnej  2 osoby

-w szkoleniu w zakresie kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna – 3 osoby

- w szkoleniu dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz kierowców -1 osoba

–  w szkoleniu naczelników - 1 osoba

 

W 2013 roku przeprowadzono badania lekarskie dla 15 osób druhów OSP Wójcin.

Osoby te posiadają równocześnie szkolenie podstawowe i mogą brać udział w akcjach

ratowniczych.

 

W ubiegłym roku pozyskano następujący sprzęt pożarniczy:

Rozdzielacz kulowy

Prądownica turbo szt. 2

Hełm bojowy szt. 6

Wentylator oddymiający

Pompa szlamowa

Umundurowanie bojowe  4 komplety

Umundurowanie wyjściowe  damskie 6 kompletów

W/w sprzęt i umundurowanie  zakupiono za kwotę 24 700 zł  w tym sprzęt bojowy za kwotę 18 500zł.  Sprzęt dofinansowany był z Gminy Łubnice  oraz MSWiA za łączną kwotę dotacji 7 300zł.

Kwota 17 400zł to środki własne OSP ze zbiórek publicznych i datków mieszkańców oraz sponsorów z przeznaczeniem na doposażenie samochodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działalności jednostki OSP Wójcin

 

W 2015 roku Zarząd proponuje następujący plan pracy dla OSP  w Wójcinie:

1.      Zakupić:

Węże pożarnicze tłoczne W-52  3 szt.

Węże pożarnicze tłoczne W-75  3 szt

3 mundury wyjściowe męskie

4 mundury wyjściowe damskie

4 mundury koszarowe

3 czapki rogatywki

3 koszule męskie

3 koszule damskie

6 kapeluszy damskich

Inne zakupy uzależnione  są od możliwości finansowych jednostki oraz  od pozyskania środków z zewnątrz

 

Proponujemy zorganizowanie następujących imprez i uroczystości ;

 

1.      Dzień Kobiet dla druhen OSP Wójcin

2.      Święto Strażaka

3.      Pokazy ewakuacji na obiekcie ZS w Wójcinie

4.      zabawa taneczna

5.      zawody w strzelectwie sportowym dla członków MDP

6.      Wieczór andrzejkowy

7.      Udział w zawodach sportowo pożarniczych CTiF-u oraz tenisa stołowego

8.      Pomoc Stowarzyszeniu Gospodyń w zorganizowaniu rajdu rowerowego

 

Zarząd daje pod rozwagę propozycje ufundowania nowego sztandaru dla OSP .Mamy dwa sztandary najstarszy jest z 1949 roku ufundowany przez mieszkańców Wójcina i Andrzejowa  ma 66 lat i aby nie uległ całkowitemu zniszczeniu powinno się go umieścić w gablocie jako eksponat historyczny. Drugi był ufundowany przez mieszkańców na 75- lecie jednostki w 1986 roku. Ma 29 lat to nie dużo ale wpływ warunków atmosferycznych deszcz kurz słońce uwydatniły plamy, których nie można usunąć trochę nie bardzo reprezentuje się pomiędzy innymi lśniącymi sztandarami podczas różnych uroczystości strażackich świeckich i kościelnych. Nowy sztandar to koszt ..............  Przy aprobacie druhów można by pokusić się o ufundowanie nowego na 105 lecie w 2016 roku lub 110 lecie w 2021 roku.