Strona Główna

Drukuj

Sprawozdanie Z Walnego 2014r.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W WÓJCINIE ZA 2013r.

 

            Minął kolejny rok działalności Ochotniczej  Straży Pożarnej w Wójcinie. Jednostka działa, jako stowarzyszenie na podstawie statutu. Posiada swój NIP, REGON, oraz konto bankowe, jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi.

Jest jednostką typu S.   Obecnie jednostka liczy 64 członków czynnych,    6 członków honorowych oraz 40 członków wspierających. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 38. Jednostka posiada średni samochód pożarniczy  z wyposażeniem marki MERCEDES BENZ Za gospodarkę paliwem w jednostce odpowiada Grzegorz Gołębiowski, który jest kierowcą OSP Wójcin od 2005 roku.

W okresie sprawozdawczym  odeszli następujący zasłużeni druhowie Ryszaed Mendel oraz wspierający Mikołaj Homza I Mączka Marianna. Powstańmy i  uczcijmy  minutą ciszy zmarłych druhów.

W roku 2013 Zarząd OSP odbył 12 protokołowanych  posiedzeń,  na których omawiane były poszczególne sprawy a mianowicie:

-         organizacja  kampanii sprawozdawczej za rok 2012,

-         wytypowano druhów na kursy szkoleniowe strażaków

-         omawiano uczestnictwo w zawodach  tenisa stołowego

-         omówiono realizację zawodów sportowo pożarniczych CTiF

-          organizacja zawodów w strzelectwie jednostek OSP z terenu gminy  oraz rozliczenie kosztów zawodów

-         organizacja  gminnego Dnia Strażaka połączonego z poświęceniem samochodu pożarniczego  

- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania

 

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Wójcin brali udział w 5 posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach.

 

W ubiegłym roku jednostka OSP Wójcin dokonała poświęcenia samochodu ratowniczo –gaśniczego podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka, których była organizatorem. Ponadto nasza jednostka  brała udział w obchodach jubileuszu 40 lecia powstania gminy Łubnice oraz współorganizowała i uczestniczyła w gminnych obchodach Święta Niepodległości.  Jednostka OSP Wójcin uczestniczy także w  uroczystościach kościelnych

Jednostka OSP Wójcin w 2013 roku  wspólnie z KSS „SNAJPER” Wójcin   podjęła się  organizacji gminnych  zawodów w strzelectwie sportowym na Strzelnicy w Wójcinie. W zawodach udział wzięło ok. 70 członków OSP z poszczególnych jednostek. Drużyna męska z naszej jednostki zajęła III miejsce a drużyna żeńska zdobyła puchar za I miejsce.

Jednostka OSP Wójcin  brała udział w zawodach sportowo pożarniczych CTIF  w dniu 30 sierpnia 2013. W zawodach udział wzięły 2 drużyny MDP męska i żeńska. MDP Żeńska  zajęła III miejsce , natomiast chłopcy zdobyli  IV miejsce.

 Reprezentowali nas  w drużynie dziewcząt Kinga Mączka, Katarzyna Mączka, Paulina Siódmiak, Magdalena Rogowska, Anna Drobina, Zuzanna Berbeka, Weronika Kopis, Paulina Winiarz, Marta Świerczyńska oraz Roksana Wejner ; w drużynie chłopców Michał Wydmuch, Wojciech Sroka, Kacper Kośmider, Szymon Gołębiowski, Wojciech Mamczak, Kamil Zataj, Mikołaj Czyż, Bartek Pakos oraz Patryk Piotrowicz.

 

Jednostka OSP Wójcin uczestniczyła także w gminnych rozgrywkach  tenisa stołowego  członków -seniorów OSP w dniu 15 grudnia 2013r w Hali Sportowej w Łubnicach. Mamy czołowych zawodników w tenisie stołowym na terenie gminy I miejsce zajął Adam Mączka, III – Bartosz Pakos , IV Patryk Piotrowicz, V Tomasz Tomaszewski.

W dniu 23 listopada 2013r  nasi  członkowie brali udział w powiatowych rozgrywkach tenisa stołowego. 

 

 Członkowie MDP OSP Wójcin brali udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym, który odbył się 10 marca 2013r  w Zespole Szkół w Wójcinie, W turnieju udział wzięło 30 osób a wśród nich 2 z naszej jednostki: Szymon Gołębiowski oraz Bartłomiej Biryt.

Ponadto w ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży jednostka OSP Wójcin wsparła organizacyjnie próbną ewakuację, jaka została przeprowadzona w Zespole Szkół w Wójcinie.

 

Jednostka wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń  „Wójcin nad Prosną” była także organizatorem rajdu rowerowego. Rajd odbył się w 4 etapach, łącznie pokonano 128  km.  Rajd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyły w nim osoby z sąsiednich powiatów

Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2013 podczas  festynu „Cudze chwalicie swego nie znacie” przeprowadziła    jedną zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek wraz ze Stowarzyszeniem Gospodyń „Wójcin nad Prosną”. Zbiórka została przeprowadzona w dniach 20-21 lipca  2013 roku na mocy decyzji Wójta Gminy Łubnice  z dnia 9 lipca  2013r. Ze sprzedanych cegiełek uzyskano kwotę 2000zł, którą przeznaczono na zakup pompy szlamowej.

 

W okresie wielkanocnym jednostka OSP Wójcin podtrzymując przyjętą tradycję chodziła po dyngusie. Z dyngusu otrzymano kwotę 5 469,50 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup umundurowania wyjściowego damskiego oraz sprzętu pożarniczego.

Dzięki pomocy druha Andrzeja Stasiaka, Pana Andrzeja Butry i innych życzliwych osób jednostka wzbogaciła się o torbę pomocy przedmedycznej o wartości ok. 4 000zł, ufundowaną przez Prezesa Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  w Opolu a torbę przekazał  nam Dyrektor KRUS w Kluczborku.

 

Członkowie OSP Wójcin wykonali w czynie społecznym wiele prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem festynów, rajdu rowerowego. Koszt wykonanych czynów społecznych to kwota ok. 3000 zł.

W ramach czynu społecznego na wyróżnienie zasługuje praca  gospodarza naszej jednostki, druha Andrzeja Cirkosza, który z własnej inicjatywy podejmuje się drobnych remontów, bieżących napraw oraz montaży sprzętu, za co w imieniu własnym jak i jednostki składam serdeczne podziękowania.  Chciałem także podziękować Maćkowi Kopisowi za wkład włożony w prowadzenie strony internetowej naszej jednostki. Dzięki czemu społeczeństwo na bieżąco jest informowane o prowadzonych przedsięwzięciach.

Jednostka  jest  w posiadaniu czasopisma „STRAŻAK w ilości jednego egzemplarza.

 

W minionym okresie sprawozdawczym nie udało się zrealizować wycieczki dla młodzieży szkolnej członków MDP  i powiatowych zawodów w strzelectwie sportowym z powodu małego zainteresowania ze strony innych zarządów gminnych OSP. Zrealizowaliśmy za to inne nieplanowane zadania odnośnie zakupu sprzętu.

W 2013 roku rozpoczęliśmy starania w sprawie wadliwie działającego selektywnego powiadamiania naszej jednostki. Ze względu na zbyt duże koszty wymiany  systemu

Ok. 4000 zł. Zadanie to przełożono na 2014 rok.

Jednostka rozpoczęła także starania o przeprowadzenie cyklinowania i malowania parkietu w naszej Sali oraz o monitoring całego obiektu. Całkowity koszt wymienionych prac to ok. 12 000 zł. W tym też celu Zarząd zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie do Wójta Gminy Łubnice. Jednostka  ze swej strony zabezpieczyła  środki finansowe pochodzące z wynajmu Sali i oferuje swój czyn społeczny.

            Trzeba też zaznaczyć, że w naszych szeregach jest coraz więcej kobiet. Nim się obejżymy będą łapać za sikawki i pojadą do akcji.

            7 kobiet należy do członków zwyczajnych, 1-dna Pani należy do członków honorowych, w składzie członków wspierających jest 13 Pań, a drużyna MDP liczy aż 20 dziewcząt.

 

W imieniu Zarządu jednostki OSP w Wójcinie  składam serdeczne podziękowania  wszystkim członkom  jednostki  za zaangażowanie w organizację w/w imprez, rozgrywek czy zawodów a także za udział członków OSP w kursach szkoleniowych,  które w znaczny sposób podwyższają zdolność bojową i mobilność naszej jednostki. Szczególne podziękowania składam  Wójtowi Gminy Łubnice Panu Henrykowi Cioskowi za otrzymane środki finansowe, podziękowania składam na ręce Bożeny Mączki Prezesa Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Wójcin nad Prosną” za  współpracę  w organizacji wszelkiego rodzaju imprez i festynów, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wójcinie Sławomirowi Smolnikowi za  współprace, Zarządowi LKS ZRYW Wójcin oraz Jerzemu Śmiałkowi Prezesowi Klubu  Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie

Wszystkim dziękuję za uwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie w 2013 roku brała udział w 12 akcjach ratowniczych w tym 2  razy  w pożarach, w których udział wzięło 12 druhów, jeden raz wyjeżdżała do wypadku drogowego  oraz  7 razy uczestniczyła  w miejscowych zdarzeniach: w tym  6 razy  do pompowań wody z podtopień,  jeden raz uczestniczyła w zadaniach gospodarczych zleconych przez Urząd Gminy. OSP Wójcin uczestniczyła także  2 razy w ćwiczeniach szkoleniowych organizowanych przez KP PSP Wieruszów.

W roku 2013 członkowie naszej jednostki  brali udział w   następujących  szkoleniach:

- w szkoleniu  podstawowym   -   udział wzięły 3 osoby

-  w komorze dymnej  2 osoby

-w szkoleniu w zakresie kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna – 3 osoby

- w szkoleniu dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz kierowców -1 osoba

–  w szkoleniu naczelników - 1 osoba

 

W 2013 roku przeprowadzono badania lekarskie dla 15 osób druhów OSP Wójcin.

Osoby te posiadają równocześnie szkolenie podstawowe i mogą brać udział w akcjach

ratowniczych.

 

W ubiegłym roku pozyskano następujący sprzęt pożarniczy:

Rozdzielacz kulowy

Prądownica turbo szt. 2

Hełm bojowy szt. 6

Wentylator oddymiający

Pompa szlamowa

Umundurowanie bojowe  4 komplety

Umundurowanie wyjściowe  damskie 6 kompletów

W/w sprzęt i umundurowanie  zakupiono za kwotę 24 700 zł  w tym sprzęt bojowy za kwotę 18 500zł.  Sprzęt dofinansowany był z Gminy Łubnice  oraz MSWiA za łączną kwotę dotacji 7 300zł.

Kwota 17 400zł to środki własne OSP ze zbiórek publicznych i datków mieszkańców oraz sponsorów z przeznaczeniem na doposażenie samochodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działalności jednostki OSP Wójcin

 

W bieżącym roku jednostka pragnie zakupić:

Ubrania specjalne szt. 6

Kominiarki szt.6

Buty wsuwane szt.6

Rękawice specjalne szt.6

Umundurowanie strażackie wyjściowe szt.2

Koszule damskie szt.5

 Czapki rogatywki szt.2

Wymieniony asortyment i  środki ochrony indywidualnej to łączna kwota 19 774 zł

Obecnie Zarząd jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie  na powyższy 

asortyment  do ZOW ZOSP RP w Łodzi  oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

W bieżącym roku zarząd planuje zorganizować ;

 

1.      Dzień Kobiet dla druhen OSP Wójcin

2.      Święto Śtrażaka

3.      Pokazy gaszenia pożarów na obiekcie ZS w Wójcinie

4.      2 zabawy taneczne

5.      Gminne oraz powiatowe zawody w strzelectwie sportowym

6.      Wieczór andrzejkowy

7.      Wyjazd na targi pożarnicze

8.      Wycieczka dla dzieci do Muzeum Pożarnictwa w Gliwicach

 

Ponadto Jak każdego roku jednostka  będzie współpracować ze stowarzyszeniem Gospodyń „Wójcin nad Prosną „ w organizowaniu Rajdu i festynów , z Zespołem Szkół w Wójcinie oraz LOK Snajper oraz LKS Zryw